Academic exchanges

publications

Home - research - publications

Publication date: May 2012
Editor: Fan Feng
Deputy editor: Wang Chunchen
Executive editor: Liu Yu
Executive editor: JingFei, Xie Rui
Design: Liu Xiong, Dai Kai
Publication: the Yangtze river publishing media, hubei fine arts publishing house