Academic exchanges

publications

Home - research - publications

Publication date: July 2012
Editor: FanFeng
Executive editor: LiuYu JiShaoFeng
Executive deputy editor:Zeng Jing  Zhang Hou Yi
Design: Peng Nian Sheng  Xianglin
Published: people's fine arts publishing house